แผนพลศึกษา ป.1

 คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                                                   ภาคเรียนที่  1-2

รหัสวิชา  พ 1101                                                                                         เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

        ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย สมาชิกในครอบครัว ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง ลักษณะและความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน สาเหตุของการเกิดอันตรายจากการเล่น
       ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก การดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียนที่เกิดจากการเล่น
       มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ
       โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหาและการอภิปราย
       เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

      ตัวชี้วัด
       พ 1.1     ป.1/1  ป.1/2   
       พ 2.1     ป.1/1  ป.1/2   ป.1/3
       พ 3.1      ป.1/1  ป.1/2
       พ 3.2     ป.1/1  ป.1/2
       พ 4.1     ป.1/1  ป.1/2   ป.1/3
       พ 5.1      ป.1/1  ป.1/2   ป.1/3
       รวม 15 ตัวชี้วัด

 โครงสร้างรายวิชา วิชาพลศึกษา

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

10

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ พ 3.1 ป.1/1 การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เป็นการฝึกปฏิบัติการควบคุมร่างกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการควบคุมร่างกายได้ดี

7

 

11

การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ พ 3.1 ป.1/1

 

การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ เป็นการฝึกปฏิบัติการควบคุมร่างกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการควบคุมร่างกายได้ดี

5

 

12

การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ พ 3.1 ป.1/1

 

การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ เป็นการฝึกปฏิบัติ     ที่ทำให้เกิดความคล่องแคล่ว และมีทักษะ ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อ สามารถควบคุมร่างกายได้ดี

5

 

13

การเล่นบทบาทสมมุติ พ 3.1 ป.1/2

 

การเล่นบทบาทสมมุติเป็นกิจกรรม       ทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด

7

 

14

การเล่นเกมหรรษา พ 3.1 ป.1/2

พ 3.2 ป.1/1

        ป.1/2

การออกกำลังกายในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตามคำแนะนำต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่น

10

 

15

กิจกรรมพาเพลิน พ 3.1 ป.1/2

พ 3.2 ป.1/1

          ป.1/2

 

การละเล่นพื้นเมืองเป็นกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ในการเล่นจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ กฎ กติกา และข้อตกลง

10

 

โครงสร้างแผนฯ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ร่างกายของเรา

1. อวัยวะภายนอก –   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด        สี่สหาย –   ทักษะการระบุ

1

2. การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

3. การดูแลรักษาอวัยวะของร่างกาย –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการระบุ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ฟันของเรา

1. อวัยวะในช่องปาก –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1. ทักษะการระบุ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

2. การดูแลรักษาอวัยวะในช่องปาก –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1. ทักษะการระบุ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

3. วิธีแปรงฟันให้สะอาด –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการระบุ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ครอบครัวของเรา

1. ครอบครัวของเรา –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการสร้างเจตคติ –   ทักษะการจัดโครงสร้าง

1

2. ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการจัดโครงสร้าง

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เข้าใจตนเอง

1. จุดเด่น จุดด้อย (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการสร้างเจตคติ 1. ทักษะการสำรวจค้นหา

2. ทักษะการแก้ปัญหา

1

2. จุดเด่น จุดด้อย (2) –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1. ทักษะการสำรวจค้นหา

2. ทักษะการแก้ปัญหา

1

3. พัฒนาจุดเด่นและปรับปรุงจุดด้อย –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการสำรวจค้นหา

2. ทักษะการแก้ปัญหา

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ฉันเป็นใคร

1. ลักษณะของเพศชายและเพศหญิง (1) –   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด      สี่สหาย –   ทักษะการจำแนกประเภท

1

2. ลักษณะของเพศชายและเพศหญิง (2) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการจำแนกประเภท

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

สุขภาพของเรา

1. สุขบัญญัติแห่งชาติ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

2. การอาบน้ำและการสระผม –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

3. การดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการสร้างเจตคติ –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

4. การรักษาฟันให้แข็งแรง (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

5. การรักษาฟันให้แข็งแรง (2) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

6. การล้างมือให้สะอาด –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

7. การเลือกรับประทานอาหาร –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

8. การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

 

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

อาการเจ็บป่วย        ที่ควรรู้

1. ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น กับตนเอง –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการระบุ

1

2. ลักษณะอาการเจ็บป่วย –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการระบุ

1

3. โรคและอาการ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการระบุ

1

4. การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการระบุ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

ชีวิตที่ปลอดภัย

1. สาเหตุของอุบัติเหตุภายในบ้าน –   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด      สี่สหาย –   ทักษะการเปรียบเทียบ

1

2. วิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการเปรียบเทียบ

1

3. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน (1) –   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 1. ทักษะการเปรียบเทียบ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

4. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน (2) –   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด      สี่สหาย –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

5. สาเหตุของอุบัติเหตุในโรงเรียน –   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด      สี่สหาย –   ทักษะการเปรียบเทียบ

1

6. วิธีป้องกันอุบัติเหตุ ในโรงเรียน –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ        : กระบวนการเรียนความรู้ ความเข้าใจ –   ทักษะการเปรียบเทียบ

1

7. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน (1) –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1. ทักษะการเปรียบเทียบ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

ชีวิตที่ปลอดภัย (ต่อ)

8. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน (2) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

อันตรายจากการเล่น

1. สาเหตุของอุบัติเหตุจากการเล่น –   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด      สี่สหาย –   ทักษะการเชื่อมโยง

1

2. วิธีป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่น –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการเชื่อมโยง

1

3. วิธีเล่นอย่างปลอดภัย –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการเชื่อมโยง

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่

1. การเคลื่อนไหวร่างกาย –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

2. การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

3. นั่งเหวี่ยงมือแตะปลายเท้า และนั่ง   รูปตัววี –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

4. ลุก-นั่ง และยืนบริหารกล้ามเนื้อคอ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

5. ยืนเขย่งปลายเท้า ขึ้น-ลง และยืน บริหารเอว –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

6. ยืนบริหารข้อเท้า  และก้มแตะปลายเท้าสลับกัน –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

7. การทดสอบการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11

การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่

1. เดินตรงไปข้างหน้า และเดินขณะนั่งยองๆ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

2. วิ่งตรงไปข้างหน้า และวิ่งและหยุดตามคำสั่ง –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

3. กระโดดรอบตัว และกระโดดหมุนตัว –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

4. นอนพลิกตัวคว่ำหงายสลับกัน –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

5. การทดสอบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12

การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์

1. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการจัดกลุ่ม

 

1

2. กลิ้งลูกบอลไปข้างหน้า และเตะ   ลูกบอลไปข้างหน้า –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

 

1

3. โยนลูกบอลสองมือ และโยนลูกบอล    สลับมือ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

 

1

4. เคลื่อนที่ตามจังหวะ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

 

1

5. การทดสอบการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

 

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13

การเล่นบทบาทสมมุติ

1. การแสดงบทบาทสมมุติ –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

2. การเลียนแบบท่าทางของคน –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการจัดกลุ่ม

3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

3. การเลียนแบบท่าทางของสัตว์ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการจัดกลุ่ม

3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

4. การเลียนแบบท่าทางของสิ่งของ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการจัดกลุ่ม

3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

5. การเลียนแบบท่าทางของคน สัตว์ และสิ่งของ –   วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการจัดกลุ่ม

3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

6. ประโยชน์ของการ เล่นบทบาทสมมุติ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการสร้างเจตคติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

7. การแสดงบทบาทสมมุติประกอบนิทาน : กระต่ายกับเต่า –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการจัดกลุ่ม

3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14

การเล่นเกมหรรษา

1. การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดอย่างปลอดภัย –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

2. เกมเรือรถ (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

3. เกมเรือรถ (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14

การเล่นเกมหรรษา (ต่อ)

4. เกมลูกบอลพิษ (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

5. เกมลูกบอลพิษ (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

6. เกมเสือกินวัว (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

7. เกมเสือกินวัว (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

8. เกมเธออยู่ไหน     ฉันอยู่นี่ (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

9. เกมเธออยู่ไหน           ฉันอยู่นี่ (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

10. ประโยชน์ของการ เล่นเกมเบ็ดเตล็ด –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15

กิจกรรมพาเพลิน

1. การละเล่นพื้นเมือง –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

2. การละเล่นงูกินหาง (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

3. การละเล่นงูกินหาง (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

4. การละเล่นลิงชิงหลัก (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

5. การละเล่นลิงชิงหลัก (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

6. การละเล่นกาฟักไข่ (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

7. การละเล่นกาฟักไข่ (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15

กิจกรรมพาเพลิน (ต่อ)

8. คุณค่าการละเล่นพื้นเมือง –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการสร้างเจตคติ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

9. การละเล่นพื้นเมือง ในท้องถิ่น (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

10. การละเล่นพื้นเมือง ในท้องถิ่น (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: