แผนพลศึกษา ป.1

 คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                                                   ภาคเรียนที่  1-2

รหัสวิชา  พ 1101                                                                                         เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

        ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย สมาชิกในครอบครัว ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง ลักษณะและความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน สาเหตุของการเกิดอันตรายจากการเล่น
       ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก การดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียนที่เกิดจากการเล่น
       มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ
       โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหาและการอภิปราย
       เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

      ตัวชี้วัด
       พ 1.1     ป.1/1  ป.1/2   
       พ 2.1     ป.1/1  ป.1/2   ป.1/3
       พ 3.1      ป.1/1  ป.1/2
       พ 3.2     ป.1/1  ป.1/2
       พ 4.1     ป.1/1  ป.1/2   ป.1/3
       พ 5.1      ป.1/1  ป.1/2   ป.1/3
       รวม 15 ตัวชี้วัด

 โครงสร้างรายวิชา วิชาพลศึกษา

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

10

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ พ 3.1 ป.1/1 การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เป็นการฝึกปฏิบัติการควบคุมร่างกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการควบคุมร่างกายได้ดี

7

 

11

การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ พ 3.1 ป.1/1

 

การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ เป็นการฝึกปฏิบัติการควบคุมร่างกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการควบคุมร่างกายได้ดี

5

 

12

การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ พ 3.1 ป.1/1

 

การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ เป็นการฝึกปฏิบัติ     ที่ทำให้เกิดความคล่องแคล่ว และมีทักษะ ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อ สามารถควบคุมร่างกายได้ดี

5

 

13

การเล่นบทบาทสมมุติ พ 3.1 ป.1/2

 

การเล่นบทบาทสมมุติเป็นกิจกรรม       ทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด

7

 

14

การเล่นเกมหรรษา พ 3.1 ป.1/2

พ 3.2 ป.1/1

        ป.1/2

การออกกำลังกายในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตามคำแนะนำต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่น

10

 

15

กิจกรรมพาเพลิน พ 3.1 ป.1/2

พ 3.2 ป.1/1

          ป.1/2

 

การละเล่นพื้นเมืองเป็นกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ในการเล่นจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ กฎ กติกา และข้อตกลง

10

 

โครงสร้างแผนฯ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ร่างกายของเรา

1. อวัยวะภายนอก -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด        สี่สหาย -   ทักษะการระบุ

1

2. การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

3. การดูแลรักษาอวัยวะของร่างกาย -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการระบุ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ฟันของเรา

1. อวัยวะในช่องปาก -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1. ทักษะการระบุ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

2. การดูแลรักษาอวัยวะในช่องปาก -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1. ทักษะการระบุ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

3. วิธีแปรงฟันให้สะอาด -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการระบุ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ครอบครัวของเรา

1. ครอบครัวของเรา -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการสร้างเจตคติ -   ทักษะการจัดโครงสร้าง

1

2. ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก -   ทักษะการจัดโครงสร้าง

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เข้าใจตนเอง

1. จุดเด่น จุดด้อย (1) -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการสร้างเจตคติ 1. ทักษะการสำรวจค้นหา

2. ทักษะการแก้ปัญหา

1

2. จุดเด่น จุดด้อย (2) -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1. ทักษะการสำรวจค้นหา

2. ทักษะการแก้ปัญหา

1

3. พัฒนาจุดเด่นและปรับปรุงจุดด้อย -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการสำรวจค้นหา

2. ทักษะการแก้ปัญหา

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ฉันเป็นใคร

1. ลักษณะของเพศชายและเพศหญิง (1) -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด      สี่สหาย -   ทักษะการจำแนกประเภท

1

2. ลักษณะของเพศชายและเพศหญิง (2) -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก -   ทักษะการจำแนกประเภท

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

สุขภาพของเรา

1. สุขบัญญัติแห่งชาติ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

2. การอาบน้ำและการสระผม -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

3. การดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการสร้างเจตคติ -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

4. การรักษาฟันให้แข็งแรง (1) -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

5. การรักษาฟันให้แข็งแรง (2) -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

6. การล้างมือให้สะอาด -   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

7. การเลือกรับประทานอาหาร -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

8. การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

 

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

อาการเจ็บป่วย        ที่ควรรู้

1. ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น กับตนเอง -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) -   ทักษะการระบุ

1

2. ลักษณะอาการเจ็บป่วย -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) -   ทักษะการระบุ

1

3. โรคและอาการ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการสร้างความตระหนัก -   ทักษะการระบุ

1

4. การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการระบุ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

ชีวิตที่ปลอดภัย

1. สาเหตุของอุบัติเหตุภายในบ้าน -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด      สี่สหาย -   ทักษะการเปรียบเทียบ

1

2. วิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก -   ทักษะการเปรียบเทียบ

1

3. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน (1) -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 1. ทักษะการเปรียบเทียบ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

4. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน (2) -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด      สี่สหาย -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

5. สาเหตุของอุบัติเหตุในโรงเรียน -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด      สี่สหาย -   ทักษะการเปรียบเทียบ

1

6. วิธีป้องกันอุบัติเหตุ ในโรงเรียน -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ        : กระบวนการเรียนความรู้ ความเข้าใจ -   ทักษะการเปรียบเทียบ

1

7. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน (1) -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1. ทักษะการเปรียบเทียบ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

ชีวิตที่ปลอดภัย (ต่อ)

8. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน (2) -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

อันตรายจากการเล่น

1. สาเหตุของอุบัติเหตุจากการเล่น -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด      สี่สหาย -   ทักษะการเชื่อมโยง

1

2. วิธีป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่น -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก -   ทักษะการเชื่อมโยง

1

3. วิธีเล่นอย่างปลอดภัย -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) -   ทักษะการเชื่อมโยง

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่

1. การเคลื่อนไหวร่างกาย -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) -   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

2. การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

3. นั่งเหวี่ยงมือแตะปลายเท้า และนั่ง   รูปตัววี -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

4. ลุก-นั่ง และยืนบริหารกล้ามเนื้อคอ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

5. ยืนเขย่งปลายเท้า ขึ้น-ลง และยืน บริหารเอว -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

6. ยืนบริหารข้อเท้า  และก้มแตะปลายเท้าสลับกัน -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

7. การทดสอบการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11

การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่

1. เดินตรงไปข้างหน้า และเดินขณะนั่งยองๆ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

2. วิ่งตรงไปข้างหน้า และวิ่งและหยุดตามคำสั่ง -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

3. กระโดดรอบตัว และกระโดดหมุนตัว -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

4. นอนพลิกตัวคว่ำหงายสลับกัน -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

5. การทดสอบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12

การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์

1. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) -   ทักษะการจัดกลุ่ม

 

1

2. กลิ้งลูกบอลไปข้างหน้า และเตะ   ลูกบอลไปข้างหน้า -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการจัดกลุ่ม

 

1

3. โยนลูกบอลสองมือ และโยนลูกบอล    สลับมือ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการจัดกลุ่ม

 

1

4. เคลื่อนที่ตามจังหวะ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการจัดกลุ่ม

 

1

5. การทดสอบการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการจัดกลุ่ม

 

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13

การเล่นบทบาทสมมุติ

1. การแสดงบทบาทสมมุติ -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

2. การเลียนแบบท่าทางของคน -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการจัดกลุ่ม

3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

3. การเลียนแบบท่าทางของสัตว์ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการจัดกลุ่ม

3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

4. การเลียนแบบท่าทางของสิ่งของ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการจัดกลุ่ม

3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

5. การเลียนแบบท่าทางของคน สัตว์ และสิ่งของ -   วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการจัดกลุ่ม

3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

6. ประโยชน์ของการ เล่นบทบาทสมมุติ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการสร้างเจตคติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

7. การแสดงบทบาทสมมุติประกอบนิทาน : กระต่ายกับเต่า -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการจัดกลุ่ม

3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14

การเล่นเกมหรรษา

1. การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดอย่างปลอดภัย -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

2. เกมเรือรถ (1) -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

3. เกมเรือรถ (2) -   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14

การเล่นเกมหรรษา (ต่อ)

4. เกมลูกบอลพิษ (1) -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

5. เกมลูกบอลพิษ (2) -   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

6. เกมเสือกินวัว (1) -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

7. เกมเสือกินวัว (2) -   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

8. เกมเธออยู่ไหน     ฉันอยู่นี่ (1) -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

9. เกมเธออยู่ไหน           ฉันอยู่นี่ (2) -   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

10. ประโยชน์ของการ เล่นเกมเบ็ดเตล็ด -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15

กิจกรรมพาเพลิน

1. การละเล่นพื้นเมือง -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

2. การละเล่นงูกินหาง (1) -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

3. การละเล่นงูกินหาง (2) -   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

4. การละเล่นลิงชิงหลัก (1) -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

5. การละเล่นลิงชิงหลัก (2) -   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

6. การละเล่นกาฟักไข่ (1) -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

7. การละเล่นกาฟักไข่ (2) -   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15

กิจกรรมพาเพลิน (ต่อ)

8. คุณค่าการละเล่นพื้นเมือง -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการสร้างเจตคติ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

9. การละเล่นพื้นเมือง ในท้องถิ่น (1) -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

10. การละเล่นพื้นเมือง ในท้องถิ่น (2) -   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: