แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                                   ภาคเรียนที่ 1/2

รหัสวิชา  พ 1201                                                                                                             เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

 ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะ หน้าที่ และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ไปตามวัย รู้จัก เข้าใจ และดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว รู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทของเพื่อน และความภาคภูมิใจในตนเองพร้อมปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพที่ดี เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ รู้จักการเลือกของใช้และของเล่นที่เหมาะสมและไม่เกิดอันตราย เมื่อมีอาการเจ็บป่วยสามารถบอกลักษณะอาการ สาเหตุ และการรักษาเบื้องต้นที่เหมาะสม ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางน้ำ ทางบก และอัคคีภัย การปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ยาอย่างเหมาะสม และระบุโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัวและวิธีป้องกันที่เหมาะสม

มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและปลอดภัย

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา การระดมสมอง และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

       ตัวชี้วัด

       พ 1.1     ป.2/1  ป.2/2   ป.2/3

       พ 2.1     ป.2/1  ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4

       พ 3.1      ป.2/1  ป.2/2

       พ 3.2     ป.2/1  ป.2/2

       พ 4.1     ป.2/1  ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4   ป.2/5

       พ 5.1      ป.2/1  ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4   ป.2/5

        รวม 21 ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1 อวัยวะภายใน พ 1.1     ป.2/1            ป.2/2  อวัยวะภายในมีความสำคัญต่อระบบการ
ทำงานของร่างกาย ดังนั้นเราจึงควรดูแลรักษาอวัยวะภายในอย่างถูกวิธี เพื่อให้อวัยวะทำงานได้อย่างเป็นปกติ และมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
5  
2 ธรรมชาติของมนุษย์ พ 1.1     ป.2/3            การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ ดังนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ควรดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และรู้จักดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 2  
3 ครอบครัวอบอุ่น พ 2.1     ป.2/1  ครอบครัวจะเกิดความอบอุ่น หากสมาชิกในครอบครัวเข้าใจบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม 3  
4 หนึ่งมิตรชิดใกล้ พ 2.1     ป.2/2 เพื่อนเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อเรา การให้ความสำคัญและปฏิบัติตนต่อเพื่อนที่ดีจะทำให้อยู่ร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข 3  
5 เข้าใจตนเอง พ 2.1     ป.2/3            ป.2/4 เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน ดังนั้นแต่ละเพศจึงควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศ และมีความภูมิใจในเพศของตนเอง 4  
6 สุขภาพของเรา พ 4.1     ป.2/1  การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิต
ที่ร่าเริงแจ่มใส และมีความปลอดภัยในชีวิต
จะส่งผลให้เราเป็นคนที่มีสุขภาพดี
4  
7 อาหารดีมีประโยชน์ พ 4.1     ป.2/2 อาหารมีความสำคัญต่อร่างกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ 5  
8 ของใช้และของเล่น พ 4.1     ป.2/3 ของใช้และของเล่นภายในบ้านบางชนิดอาจ
ทำให้เกิดอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ผู้ใช้จึงควรเลือกใช้และเพิ่มความระมัดระวัง
ในการเล่นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
5  
9 การบาดเจ็บและเจ็บป่วย พ 4.1     ป.2/4            ป.2/5  เมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บต่างๆ เกิดขึ้น ควรปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วยของโรคและการบาดเจ็บได้ 8  

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

10 อุบัติเหตุและการป้องกัน พ 5.1     ป.2/1      อุบัติเหตุทางน้ำและทางบกเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง จึงต้องมีวิธีการป้องกันอย่างถูกต้อง 6  
11 สัญลักษณ์และป้ายเตือน พ.5.1     ป.2/4 สัญลักษณ์และป้ายเตือน มีไว้สำหรับแจ้งให้ทราบถึงอันตรายและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม ทุกคนพึงปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในชีวิต 2  
12 อัคคีภัย พ.5.1     ป.2/5 อัคคีภัยเป็นภัยที่เกิดจากไฟ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นจึงควรศึกษาวิธีการป้องกันและการหนีไฟที่ถูกต้อง 4  
13 ยาน่ารู้ พ.5.1     ป.2/2 ยาที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีหลายประเภท ซึ่งมีทั้งคุณและโทษ ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักใช้ยาอย่าง
ถูกวิธีและลักษณะอาการของโรค จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยและรักษาโรคได้
3  
14 ภัยร้ายทำลายชีวิต พ.5.1     ป.2/3 สารเสพติดและสารเคมีบางชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย จึงควรหลีกเลี่ยงสารเสพติดและรู้จักวิธีใช้สารเคมีให้ถูกต้อง 5  
15 เตรียมความพร้อม พ.3.1     ป.2/1พ.3.2     ป.2/1 การอบอุ่นร่างกายเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายเกิดความพร้อมและมีความปลอดภัย 2  
16 ขยับร่างกาย พ.3.1     ป.2/1พ.3.2     ป.2/1 การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ เป็นทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการควบคุมร่างกายได้ดี 4  
17 เคลื่อนที่ร่างกาย พ.3.1     ป.2/1พ.3.2     ป.2/1 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ เป็นทักษะพื้นฐานของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอื่นๆ ช่วยในการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการควบคุมร่างกายได้ดี 5  
18 สนุกกับอุปกรณ์ พ.3.1     ป.2/1พ.3.2     ป.2/1 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบต้องอาศัยการทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะในร่างกาย 3  
19 เกมแสนสนุก พ.3.1     ป.2/2พ.3.2     ป.2/1
            ป.2/2                  
การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด เป็นการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งการเล่นเกมต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นเกม 7  

โครงสร้างแผนฯ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา (ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อวัยวะภายใน  1. อวัยวะภายนอก
และอวัยวะภายใน
-   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) -   ทักษะการสังเกต 1
2. สมอง และหัวใจ -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค
คู่คิดสี่สหาย
1. ทักษะการสังเกต2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
3. ตับ และไต -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค
ช่วยกันคิดช่วยกันเรียน
1. ทักษะการสังเกต2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
4. ปอด กระเพาะอาหาร และลำไส้ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการเรียนความรู้
ความเข้าใจ
1. ทักษะการสังเกต2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
5. การดูแลรักษา
อวัยวะภายใน
-   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการสังเกต2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ธรรมชาติของมนุษย์ 1. ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ -   วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ -   ทักษะการระบุ 1
2. หลักการดูแลสุขภาพร่างกาย -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอด
-   ทักษะการระบุ  1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3ครอบครัวอบอุ่น 1. บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างเจตคติ 1. ทักษะการสังเกต2. ทักษะการเชื่อมโยง 1
2. การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว -   วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวน การเผชิญสถานการณ์ 1. ทักษะการสังเกต2.  ทักษะการเชื่อมโยง 1
3. ครอบครัวของเรา -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการสังเกต2.  ทักษะการเชื่อมโยง 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หนึ่งมิตรชิดใกล้
1. ความสำคัญของเพื่อน -   วิธีสอนโดยใช้การอภิปราย
กลุ่มย่อย
1. ทักษะการสังเกต2.  ทักษะการเชื่อมโยง 1
2.  วิธีการปฏิบัติตน
เป็นเพื่อนที่ดี
-   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 1. ทักษะการสังเกต2.  ทักษะการเชื่อมโยง

1

3.  เพื่อนที่ดี -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างค่านิยม 1. ทักษะการสังเกต2.  ทักษะการเชื่อมโยง

1

 

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา (ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เข้าใจตนเอง 1.  เพศหญิงและ
เพศชาย
-   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างความตระหนัก -   ทักษะการระบุ  1
2.  ความภูมิใจในเพศของตนเอง -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค
เล่าเรื่องรอบวง
-   ทักษะการเปรียบเทียบ 1
3.  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ -   ทักษะการระบุ  1
4.  เข้าใจเพศหญิงและเพศชาย -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการเปรียบเทียบ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6สุขภาพของเรา 1.  ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพดี -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการให้เหตุผล 1
2.  สุขภาพกายและสุขภาพจิต -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอด
1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการให้เหตุผล 1
3.  การปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดี -   วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการให้เหตุผล 1
4.  สุขภาพของตนเอง -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างเจตคติ 1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการให้เหตุผล 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7อาหารดีมีประโยชน์ 1.  อาหารที่มีประโยชน์ -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้     (Inquiry Method : 5E) 1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการให้เหตุผล 1
2.  อาหารที่ไม่มีประโยชน์ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างความตระหนัก 1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการให้เหตุผล 1
3.  อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการเรียนความรู้
ความเข้าใจ
1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการให้เหตุผล

1

4.  ข้อควรปฏิบัติในการ
กินอาหาร
-   วิธีสอนแบบ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการให้เหตุผล

1

5.  กินอาหารดีมีประโยชน์ -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค
เล่าเรื่องรอบวง
1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการให้เหตุผล

1

 

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา (ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8ของใช้และของเล่น 1.  อันตรายจากของใช้ในบ้าน -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ -   ทักษะการคัดแยก 1
2.  การป้องกันอันตรายจากของใช้ในบ้าน -   วิธีสอนโดยใช้การอภิปราย
กลุ่มย่อย
-   ทักษะการคัดแยก

1

3.  อันตรายจากของเล่น -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการเรียนความรู้
ความเข้าใจ
-   ทักษะการคัดแยก

1

4.  การป้องกันอันตรายจากของเล่น -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้     (Inquiry Method : 5E) -   ทักษะการคัดแยก

1

5.  การป้องกันอันตรายจากของใช้และ
ของเล่น
-   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างความตระหนัก -   ทักษะการคัดแยก

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การบาดเจ็บและเจ็บป่วย 1.  โรคไข้หวัด -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค
คู่คิดสี่สหาย
1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
2.  โรคตาแดง -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค
เล่าเรื่องรอบวง
1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
3.  ท้องเสีย -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค
คู่คิดสี่สหาย
1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
4.  การดูแลรักษาและป้องกันการเจ็บป่วย -   วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
5.  การบาดเจ็บจาก
ของมีคม
-   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
6.  การบาดเจ็บจาก
การถูกแมลงสัตว์
กัดต่อย
-   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการปฏิบัติ 1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
7.  การบาดเจ็บจาก
การพลัดตก หกล้ม
-   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
8.  การปฐมพยาบาล
เมื่อมีอาการเจ็บป่วย และบาดเจ็บ
-   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการกลุ่ม 1.  ทักษะการระบุ2.  ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1

 

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา (ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10อุบัติเหตุและ
การป้องกัน
1.  สาเหตุของอุบัติเหตุทางบก -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค
คู่คิดสี่สหาย
-   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
2.  การป้องกันตนเองขณะเดินทางตามถนน -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างความตระหนัก -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
3.  การป้องกันตนเองขณะเดินทางด้วยรถ โดยสารประจำทาง รถไฟ หรือรถไฟฟ้า -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค
การต่อเรื่องราว (Jigsaw)
-   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
4.  การป้องกันตนเองขณะขี่จักรยาน -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   กระบวนการเรียนความรู้
ความเข้าใจ
-   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
5.  อุบัติเหตุทางน้ำ -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้     (Inquiry Method : 5E) -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
6.  การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอด
-   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สัญลักษณ์และ
ป้ายเตือน
1.  สัญลักษณ์และ
ป้ายเตือน
-   วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง -   ทักษะการสังเกต 1
2.  การปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และ
ป้ายเตือน
-   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการสังเกต 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 อัคคีภัย 1.  สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย -   วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ -   ทักษะการระบุ 1
2.  อันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้     (Inquiry Method : 5E) -   ทักษะการระบุ 1
3.  การป้องกันการเกิดอัคคีภัย -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างเจตคติ -   ทักษะการระบุ 1
4.  การหนีไฟ -   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต -   ทักษะการระบุ 1

 

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา (ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ยาน่ารู้ 1.  ยาสามัญประจำบ้าน -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค
คู่คิดสี่สหาย
-   ทักษะการสังเกต 1
2.  ข้อควรปฏิบัติใน
การใช้ยา
-   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการกลุ่ม -   ทักษะการสังเกต 1
3.  การใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างปลอดภัย -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างความตระหนัก -   ทักษะการสังเกต 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ภัยร้ายทำลายชีวิต 1.  อันตรายของ
สารเสพติด
-   วิธีสอนตามรูปแบบโมเดล
ซิปปา (CIPPA Model)
-   ทักษะการระบุ 1
2.  การป้องกันตนเองจากสารเสพติด -   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค
คู่ตรวจสอบ
-   ทักษะการระบุ 1
3.  สบู่และผงซักฟอก -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้     (Inquiry Method : 5E) -   ทักษะการระบุ 1
4.  ยาฆ่าแมลงและผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ -   วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ -   ทักษะการระบุ 1
5.  สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว -   วิธีสอนโดยใช้การอภิปราย
กลุ่มย่อย
-   ทักษะการระบุ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เตรียมความพร้อม 1.  หลักการอบอุ่นร่างกาย -   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้     (Inquiry Method : 5E) -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
2.  การอบอุ่นร่างกาย -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 16
ขยับร่างกาย
1.  บิดลำตัว กระโดด แยกเท้าและตบมือ เหนือศีรษะ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้  1
2.  กระโดดบิดลำตัว และกระโดดหมุนตัว -   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
3.  จับคู่ยืนแยกเท้าดัน และจับคู่ยืนเท้า
ชิดดัน
-   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
4.  ทดสอบการเคลื่อนไหวร่างกาย แบบอยู่กับที่ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้
ความเข้าใจ
-   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา (ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17เคลื่อนที่ร่างกาย 1.  เดินตามเส้น และ
เดินก้าวชิดก้าว
-   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
2.  วิ่งซิกแซ็ก และ
วิ่งถอยหลัง
-   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
3.  วิ่งเป็นวงกลม และ กระโดดเขย่ง -   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
4.  กระโดดเท้าคู่อยู่กับที่และเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ข้างหลัง
ข้างซ้าย และข้างขวา และเขย่งปลายเท้ากระโดด
-   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
5.  ทดสอบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 18สนุกกับอุปกรณ์ 1.  คีบ ขว้าง ตี และกลิ้ง -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
2.  โยน เหวี่ยง และปา -   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
3.  ทดสอบการเคลื่อนไหว
ร่างกายแบบใช้
อุปกรณ์ประกอบ
-   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้
ความเข้าใจ
-   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 19เกมแสนสนุก 1.  เกมขว้างให้โดนเป้า -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
2.  เกมกระโดดตามจุด -   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
3.  เกมขว้างบอลผลัด -   วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
4.  เกมกระโดดลงห่วง -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
5.  เกมคีบลูกบอล
อ้อมหลัก
-   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
6.  เกมคีบลูกบอลกระโดด -   วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ -   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1
7.  สาธิตการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด -   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการเรียนความรู้
ความเข้าใจ
-   ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 1

 

 

One Comment to “แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: