แผนการสอน ป.1

 คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                                                   ภาคเรียนที่  1-2

รหัสวิชา  พ 1101                                                                                         เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

        ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย สมาชิกในครอบครัว ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง ลักษณะและความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน สาเหตุของการเกิดอันตรายจากการเล่น
       ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก การดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียนที่เกิดจากการเล่น
       มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ
       โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหาและการอภิปราย
       เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

      ตัวชี้วัด
       พ 1.1     ป.1/1  ป.1/2   
       พ 2.1     ป.1/1  ป.1/2   ป.1/3
       พ 3.1      ป.1/1  ป.1/2
       พ 3.2     ป.1/1  ป.1/2
       พ 4.1     ป.1/1  ป.1/2   ป.1/3
       พ 5.1      ป.1/1  ป.1/2   ป.1/3
       รวม 15 ตัวชี้วัด

 โครงสร้างรายวิชา วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

ร่างกายของเรา พ 1.1 ป.1/1        ป.1/2 อวัยวะภายนอกทุกส่วนต่างมีหน้าที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้นเราควรดูแลรักษาอวัยวะภายนอกให้ทำงานได้ตามปกติ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย

3

 

2

ฟันของเรา พ 1.1 ป.1/1        ป.1/2 อวัยวะในช่องปากเป็นอวัยวะภายนอกที่มีความสำคัญต่อการพูดและการรับประทานอาหาร ดังนั้นเราจึงควรดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี

3

 

3

ครอบครัวของเรา พ 2.1 ป.1/1 การแสดงความรักและความผูกพัน ต่อกันของสมาชิกในครอบครัว   ส่งผลให้สมาชิกทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2

 

4

เข้าใจตนเอง พ 2.1 ป.1/2  ทุกคนมีสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ   ในตนเอง หากยอมรับและเข้าใจ          ในตนเองจะทำให้ชีวิตเรามีความสุข

3

 

5

ฉันเป็นใคร พ 2.1 ป.1/3  การยอมรับและเข้าใจลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทางด้านร่างกาย อารมณ์ และลักษณะนิสัย จะช่วยให้ประพฤติปฏิบัติตน             อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2

 

6

สุขภาพของเรา พ 4.1 ป.1/1  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเป็นประจำ ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

8

 

7

อาการเจ็บป่วย         ที่ควรรู้ พ 4.1 ป.1/2        ป.1/3 การบอกอาการเจ็บป่วยของตนเองได้ถูกต้อง และปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วย มีผลต่อการดูแลสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น

4

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

8

ชีวิตที่ปลอดภัย พ 5.1 ป.1/1        ป.1/3 อุบัติเหตุเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้        ทั้งในบ้านและในโรงเรียน จึงควร       ศึกษาสาเหตุ วิธีป้องกัน และวิธีการ  ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

8

 

9

อันตรายจากการเล่น พ 5.1 ป.1/2 การเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุและวิธี ป้องกันอันตรายจากการเล่นทำให้เรารู้จักเล่นอย่างระมัดระวัง

3

 

โครงสร้างแผนฯ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ร่างกายของเรา

1. อวัยวะภายนอก –   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด        สี่สหาย –   ทักษะการระบุ

1

2. การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

3. การดูแลรักษาอวัยวะของร่างกาย –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการระบุ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ฟันของเรา

1. อวัยวะในช่องปาก –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1. ทักษะการระบุ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

2. การดูแลรักษาอวัยวะในช่องปาก –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1. ทักษะการระบุ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

3. วิธีแปรงฟันให้สะอาด –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการระบุ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ครอบครัวของเรา

1. ครอบครัวของเรา –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการสร้างเจตคติ –   ทักษะการจัดโครงสร้าง

1

2. ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการจัดโครงสร้าง

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เข้าใจตนเอง

1. จุดเด่น จุดด้อย (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการสร้างเจตคติ 1. ทักษะการสำรวจค้นหา

2. ทักษะการแก้ปัญหา

1

2. จุดเด่น จุดด้อย (2) –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1. ทักษะการสำรวจค้นหา

2. ทักษะการแก้ปัญหา

1

3. พัฒนาจุดเด่นและปรับปรุงจุดด้อย –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการสำรวจค้นหา

2. ทักษะการแก้ปัญหา

1

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ฉันเป็นใคร

1. ลักษณะของเพศชายและเพศหญิง (1) –   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด      สี่สหาย –   ทักษะการจำแนกประเภท

1

2. ลักษณะของเพศชายและเพศหญิง (2) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการจำแนกประเภท

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

สุขภาพของเรา

1. สุขบัญญัติแห่งชาติ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

2. การอาบน้ำและการสระผม –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

3. การดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการสร้างเจตคติ –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

4. การรักษาฟันให้แข็งแรง (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

5. การรักษาฟันให้แข็งแรง (2) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

6. การล้างมือให้สะอาด –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

7. การเลือกรับประทานอาหาร –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

8. การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

อาการเจ็บป่วย        ที่ควรรู้

1. ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น กับตนเอง –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการระบุ

1

2. ลักษณะอาการเจ็บป่วย –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการระบุ

1

3. โรคและอาการ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการระบุ

1

4. การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการระบุ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

ชีวิตที่ปลอดภัย

1. สาเหตุของอุบัติเหตุภายในบ้าน –   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด      สี่สหาย –   ทักษะการเปรียบเทียบ

1

2. วิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการเปรียบเทียบ

1

3. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน (1) –   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 1. ทักษะการเปรียบเทียบ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

4. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน (2) –   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด      สี่สหาย –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

5. สาเหตุของอุบัติเหตุในโรงเรียน –   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด      สี่สหาย –   ทักษะการเปรียบเทียบ

1

6. วิธีป้องกันอุบัติเหตุ ในโรงเรียน –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ        : กระบวนการเรียนความรู้ ความเข้าใจ –   ทักษะการเปรียบเทียบ

1

7. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน (1) –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1. ทักษะการเปรียบเทียบ

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

  

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

ชีวิตที่ปลอดภัย (ต่อ)

8. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน (2) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

อันตรายจากการเล่น

1. สาเหตุของอุบัติเหตุจากการเล่น –   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด      สี่สหาย –   ทักษะการเชื่อมโยง

1

2. วิธีป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่น –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก –   ทักษะการเชื่อมโยง

1

3. วิธีเล่นอย่างปลอดภัย –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการเชื่อมโยง

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่

1. การเคลื่อนไหวร่างกาย –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

2. การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

3. นั่งเหวี่ยงมือแตะปลายเท้า และนั่ง   รูปตัววี –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

4. ลุก-นั่ง และยืนบริหารกล้ามเนื้อคอ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

5. ยืนเขย่งปลายเท้า ขึ้น-ลง และยืน บริหารเอว –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

6. ยืนบริหารข้อเท้า  และก้มแตะปลายเท้าสลับกัน –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

7. การทดสอบการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

  

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11

การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่

1. เดินตรงไปข้างหน้า และเดินขณะนั่งยองๆ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

2. วิ่งตรงไปข้างหน้า และวิ่งและหยุดตามคำสั่ง –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

3. กระโดดรอบตัว และกระโดดหมุนตัว –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

4. นอนพลิกตัวคว่ำหงายสลับกัน –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

5. การทดสอบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12

การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์

1. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) –   ทักษะการจัดกลุ่ม

 

1

2. กลิ้งลูกบอลไปข้างหน้า และเตะ   ลูกบอลไปข้างหน้า –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

 

1

3. โยนลูกบอลสองมือ และโยนลูกบอล    สลับมือ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

 

1

4. เคลื่อนที่ตามจังหวะ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

 

1

5. การทดสอบการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ –   ทักษะการจัดกลุ่ม

 

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13

การเล่นบทบาทสมมุติ

1. การแสดงบทบาทสมมุติ –   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

2. การเลียนแบบท่าทางของคน –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการจัดกลุ่ม

3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

3. การเลียนแบบท่าทางของสัตว์ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการจัดกลุ่ม

3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

4. การเลียนแบบท่าทางของสิ่งของ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการจัดกลุ่ม

3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

5. การเลียนแบบท่าทางของคน สัตว์ และสิ่งของ –   วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการจัดกลุ่ม

3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

6. ประโยชน์ของการ เล่นบทบาทสมมุติ –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการสร้างเจตคติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

7. การแสดงบทบาทสมมุติประกอบนิทาน : กระต่ายกับเต่า –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการจัดกลุ่ม

3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14

การเล่นเกมหรรษา

1. การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดอย่างปลอดภัย –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

2. เกมเรือรถ (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

3. เกมเรือรถ (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14

การเล่นเกมหรรษา (ต่อ)

4. เกมลูกบอลพิษ (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

5. เกมลูกบอลพิษ (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

6. เกมเสือกินวัว (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

7. เกมเสือกินวัว (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

8. เกมเธออยู่ไหน     ฉันอยู่นี่ (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

9. เกมเธออยู่ไหน           ฉันอยู่นี่ (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

10. ประโยชน์ของการ เล่นเกมเบ็ดเตล็ด –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการเชื่อมโยง

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15

กิจกรรมพาเพลิน

1. การละเล่นพื้นเมือง –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  : กระบวนการสร้างความตระหนัก 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

2. การละเล่นงูกินหาง (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

3. การละเล่นงูกินหาง (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

4. การละเล่นลิงชิงหลัก (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

5. การละเล่นลิงชิงหลัก (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

6. การละเล่นกาฟักไข่ (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

7. การละเล่นกาฟักไข่ (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15

กิจกรรมพาเพลิน (ต่อ)

8. คุณค่าการละเล่นพื้นเมือง –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ     : กระบวนการสร้างเจตคติ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

9. การละเล่นพื้นเมือง ในท้องถิ่น (1) –   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

10. การละเล่นพื้นเมือง ในท้องถิ่น (2) –   วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการจัดกลุ่ม

2. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: